Współpraca międzynarodowa zajmuje znaczące miejsce w działaniach Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki. Poprzez tworzenie strategicznych partnerstw z zagranicznymi uczelniami, udział w projektach międzynarodowych, czy też organizację konferencji naukowych, WSEI dąży do umocnienia swojej pozycji na arenie międzynarodowej, między innymi poprzez zacieśnianie współpracy z partnerami zagranicznymi oraz aktywną wymianę studentów i pracowników.
W najbliższych latach uczelnia planuje wzrost udziału studentów i kadry z zagranicy, umiędzynarodowienie programów studiów oraz kontynuowanie elementu mobilności studentów, a także stały, aktywny udział w unijnych i międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. WSEI współpracuje z 20 uczelniami w Europie oraz poza Europą.