Wymiana akademicka

Program Erasmus – informacje ogólne
W 2021 roku program Erasmus rozpoczyna swoją kolejną 6-letnią fazę 2021-2027, która otwiera nowe możliwości dla studentów doktorantów i pracowników naszej Uczelni. Uczestnictwo w nowym programie Erasmus uwarunkowane jest posiadaniem Karty Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027, tzw. ECHE), która została przyznana WSEI w 2021 roku.

Erasmus+

Wyjazd dydaktyczny

Głównym celem wyjazdów kadry akademickiej w ramach programu Erasmus+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej znajdującej się w jednym z krajów UE, EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz Serbii,
Macedonii Północnej i Turcji.

Warunkiem uzyskania grantu na wyjazd dydaktyczny jest zatrudnienie w WSEI na stanowisku naukowym/dydaktycznym oraz
znajomość języka obcego, niezbędna do przeprowadzenia zajęć.
Długość pobytu dydaktycznego wynosi od 2 do 5 dni, w trakcie którego należy zrealizować minimum 8 godzin dydaktycznych.
Obowiązkowy wymiar 8 godzin dydaktycznych zostanie odpowiednio zwiększony w przypadku pobytu dłuższego niż 5 dni
[zwiększona liczba godzin = 8+ (8/5 x liczba dni pobytu)], który jest możliwy, ale nie wiąże się ze zwiększeniem dofinansowania.
Możliwy jest również wyjazd do uczelni zagranicznej, która jest partnerem WSEI pod warunkiem, że uczelnia przyjmująca (odpowiednia jej jednostka, w której kandydat na wyjazd planuje przeprowadzić zajęcia) wyrazi na to zgodę.
O taką zgodę do uczelni zagranicznej zwraca się sam zainteresowany.

Procedura przed wyjazdem
Pracownicy WSEI zgłoszeni na wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+ powinni w terminie co najmniej dwóch tygodni przed planowanym wyjazdem dopełnić w BWM (u Koordynatora Uczelnianego Erasmusa, ) następujących formalności:

ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU ERASMUS PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES: INTERNATIONAL@WSEI.EDU.PL

Złożyć dokumenty:

  • „Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement” (o ile nie został wysłany wcześniej w ramach danego naboru)
  • Podpisać u Koordynatora Uczelnianego Erasmusa (BWM) umowę finansową na wyjazd za granicę w celach dydaktycznych w ramach Erasmus+

Przekazanie grantu
Po podpisaniu umowy oraz złożeniu wniosku na wyjazd , na rachunek bankowy pracownika wskazany we wniosku, zostanie przelane stypendium Erasmusa. Zaleca się wskazywanie rachunku walutowego EUR, ponieważ w takiej walucie przelewane jest stypendium.

Rozliczenie po powrocie
Rozliczenie z pobytu polega na przedstawieniu w BWM następujących dokumentów:

  • potwierdzenia odbycia wizyty (podpis, pieczęć) z uczeni zagranicznej) zawierającego dokładne daty pobytu oraz ilość przeprowadzonych godzin dydaktycznych (min.8 godzin) .
  • ankietę on-line w systemie Mobility Tool, która zostanie wysłana automatycznie przez serwer europejski po zakończeniu wizyty dydaktycznej na adres e-mail pracownika
  • nie jest wymagane przedkładanie żadnych biletów/kart pokładowych/faktur za zakwaterowanie, grant Erasmusa jest rozliczany ryczałtowo

Pracownicy, którzy po powrocie przedstawili dokument potwierdzający z uczelni przyjmującej, w którym wskazana będzie mniejsza liczba dni niż określona w umowie finansowej lub wymagana liczba godzin dydaktycznych była mniejsza niż 8, zostaną wezwani do zwrotu wypłaconego grantu w proporcjonalnej części.

Erasmus+

Szkolenie

Więcej informacji na temat możliwości szkoleń wkrótce.

Staże naukowe

Więcej informacji na temat staży naukowych wkórtce.

Do pobrania